Splošni pogoji poslovanja Jezikovnega centra Bilingua


Splošni pogoji poslovanja Jezikovnega centra Bilingua, so splošni pogoji uporabe storitev in izdelkov, ki so ponujeni na spletni strani www.bilingua.si in urejajo obligacijska razmerja med Jezikovnim centrom Bilingua (ponudnik) in fizično ali pravno osebo (naročnik). Naročnik s sklenitvijo pogodbe potrjuje, da je seznanjen z vsebino splošnih pogojev, da z njimi in vsakokrat veljavnim cenikom soglaša ter sprejema vse obveznosti iz tega naslova. Splošni pogoji poslovanja se nanašajo na vsa razmerja med ponudnikom in naročnikom, razen če se ponudnik in naročnik za posamezen primer nista pisno drugače dogovorila.


1. Plačilni pogoji

Cene, ki so navedene na spletni strani www.bilignua.si, so neto zneski saj nismo davčni zavezanci. Za skupinske tečaje so podrobnosti o cenah storitev in gradiv navedene glede na naročnikovo izbiro jezikovnega izobraževanja. Naročnik se obvezuje plačati to ceno. Prvi obrok kupnine tečaja, v primeru mesečnih obrokov kot tudi v primeru enkratnega plačila, zapade v plačilo 3. dan po sklenitvi pogodbe ter najkasneje na dan pred 1. učno uro.

Zaradi večje preglednosti in načela enostavnosti, si ponudnik pridržuje pravico prikaza zaokroženih popustov pri objavljenih paketih. Zanemarljiva odstopnaja štejejo v škodo uporabnikov največ 0,28 % ter v prid uporabnikov največ 0,43 %.

Kupnino tečaja, torej vpisnino, naročnik nakaže na podjetje Super8 d.o.o., Komenskega 20, 1000 Ljubljana, ki upravlja z Jezikovnim Centrom Bilingua, TRR SI56 6100 0000 3746 293, odprt pri Delavski Hranilnici. Za zamujena plačila si ponudnik pridržuje pravico zaračunati zakonsko predpisane obresti.


2. Sklenitev pogodbe

Z izpolnitvijo prijavnega obrazca na spletni strani www.bilingua.si in z odkljukanjem okna “Strinjam se s splošnimi pogoji. Ponudba je zavezujoča”, naročnik potrjuje, da je seznanjem s celotnim besedilom tu navedenih pogojev in da je bil nanje ob nakupu izrecno opozorjen. Oddaja prijave se zgodi s klikom na gumb "PRIJAVI SE ZDAJ" s čimer naročnik sprejema ponudnikove splošne pogoje poslovanja in da pravno zavezujočo ponudbo za naročilo na želene storitve ponudnika. Ponudnik to prijavo sprejme s poslanim elektronskim sporočilom, v katerem naročniku sporoči, da sprejema oddano prijavo naročnika. S tem dejanjem pogodba med ponudnikom in naročnikom stopi v veljavo.

Pogodba se sklene v slovenskem jeziku in je naročniku dostopna v elektronski obliki. Rok trajanja pogodbe je enak dolžini naročenih tečajev. Naročnik prejme potrditev prijave na elektronski poštni naslov, ki ga je posredoval v spletni prijavi, skupaj z navodili za nakazilo vpisnine.

Ponudnik v primeru odpovedi s strani naročnika, za vsako posamezno pogodbo stranki za pokrivanje manipulativnih stroškov, ki nastanejo z obdelavo prijavnega in odjavnega postopka, zaračuna 40€.

Popusti se med seboj izključujejo.


3. Pogoji izvajanja tečajev

Ena učna ura zajema 45 minut.

3.1. Skupinski tečaji

Cene za vse objavljene 33-urne skupinske tečaje veljajo za najmanj 6 in največ 10 udeležencev v skupini, kar se ugotavlja po plačilu prvega obroka tečajnine. Če je končnih prijav v skupini manj kot 6, se obseg tečaja zaradi večje intenzivnosti, efektivnosti in bolj individualnega pristopa strni v obseg ur po naslednji lestvici:

Pri 5 tečajnikih, je obseg tečaja strnjen v 27 ur.

Pri 4 tečajnikih, je obseg tečaja strnjen v 23 ur.

Pri 3 tečajnikih, je obseg tečaja strnjen v 20 ur.

Ob vpisu na tečaj na spletni strani ponudnika si naročnik izbere željeni termin začetka jezikovnega tečaja. V primeru, da izvajalec v željenem terminu iz kakršnih koli razlogov ne more zagotoviti izvedbe izbranega tečaja, se naročniku predlaga, da se njegova prijava prenese na naslednji prvi možen termin, navadno organiziran v roku 35 dni. V kolikor se s predlogom naročnik strinja, se s tem zaveže k pristopu k novemu terminu. V primeru, da naročniku nov termin ne ustreza, je naročnik upravičen do vračila vplačane kupnine v polnem znesku. Vračilo kupnine se izvede v roku 14 dni po prejetem zahtevku za vračilo kupnine, preko elektronske pošte.

3.2. Individualni tečaji

Vsak posamezen urnik je predmet dogovora med naročnikom in vodstvom Jezikovnega Centra Bilingua, ne pa učitelja. Stranka, ki se ne more udeležiti dogovorjene učne ure, mora obvestiti vodstvo ponudnika najkasneje en (1) delovni dan do 15. ure pred dogovorjenim terminom na mobilno telefonsko številko ponudnika +386 (0)70 572 755, s tekstovnim sporočilom ali klicem.

Naročniku se bo zaračunala vsaka učna ura, ki ni bila odpovedana ali je bila odpovedana prepozno, razen v primeru dogodka, ki ga naročnik ni mogel predvideti. To je primer bolezni v trajanju nad 30 dni, smrt sorodnika v prvem kolenu ali obvezna službena odsotnost. Za te primere mora naročnik po pošti ali e-pošti poslati dokazilo o dogodku. Naročniku se neizkoriščene ure upoštevajo v na novo dogovorjenih terminih.

Učne ure, ki so bile plačane in neizkoriščene, lahko naročnik prepusti tretjim osebam, če o tem pisno obvesti vodstvo Bilingue.

3.3 Izobraževanja za podjetja

Pogoji, ki se nanašajo na individualno poučevanje, se nanašajo tudi na vsa izobraževanja v prostorih podjetja. Učne ure je mogoče prestaviti na enak način kot ure individualnih tečajev iz točke 3.2. Število učnih ur, ki jih podjetje zakupi za dogovorjeno obdobje, je ponudnik dolžen realizirati vse do enkrat daljšega obdobja kot je bilo prvotno dogovorjeno, kasneje pa ne več. Za neizkoriščene ure po izteku tega časovnega obdobja, naročnik ni opravičen do povračila neizkoriščenih učnih ur.

Naročnik lahko pisno odpove pogodbo pred prvo učno uro, z odpovednim rokom petih (5) delovnih dni. Povračilo kupnine za učne ure, ki so bile plačane in neizkoriščene, pri prepoznih odpovedih ni mogoče.


4. Pravica do odstopa prijave

Naročnik lahko odpove pogodbo pisno preko e-pošte na info@bilingua.si ali ustno na telefon 070 57 27 55. Odpovedno obdobje začne teči z dnem sklenitve pogodbe. Če je naročnik že začel s tečajem, se ob odpovedi obračuna sorazmerni delež že koriščenega tečaja in manipulativni stroški odpovedi v višini 40 EUR. Prepozne ali neutemeljene pritožbe, ki bi nastale zaradi naročnikove neinformiranosti oz. površnosti, ne morejo biti predmet odpovednega razloga.

V primeru odstopa mora ponudnik naročniku najkasneje v 14 dneh po vročitvi sporočila o odstopu od pogodbe vrniti izvršena plačila.

Ponudnik ne sprejema nobene odgovornosti za nedoseganje določenih učnih in s tečajem povezanih ciljev. Prav tako ne sprejema nobene odgovornosti za odpoved posameznih učnih ur oz. tečajev v celoti, v primeru višje sile.

Naročnik ni upravičen do vračila sorazmernega deleža vplačanega zneska, v primeru, da se iz kakršnihkoli drugih razlogov, kot navedenih zgoraj, ni mogel udeležiti določenih ur. Prav tako se te ure ne prenesejo na kasnejše obdobje ali drug tečaj.

Ima pa naročnik možnost, da si namesto sebe priskrbi zamenjavo, pod pogojem, da znanje nove osebe ustreza ravni skupine.


5. Prekinitev tečaja

Naročnik lahko prekine tečaj, ki ga že obiskuje le v primeru dogodka, ki ga naročnik ni mogel predvideti. To je primer bolezni v trajanju nad 30 dni, smrt sorodnika v prvem kolenu ali obvezna službena odsotnost. Za te primere mora naročnik predložiti dokazilo o dogodku. Naročniku se vrne sorazmerni delež vplačila za ure, ki jih ni obiskal, odštejejo se manipulativni stroški v višini 40€.

Naročnika se lahko proti doplačilu že koriščenih ur do dneva prekinitve tečaja, prestavi na kasnejši rok, kjer začne tečaj od začetka. V primeru prekinitve tečaja zaradi drugih razlogov, plačnik ni upravičen do vrnitve sorazmernega dela plačanega zneska.


6. Povezave na spletne strani tretjih strank

Spletna stran ponudnika se lahko povezuje s spletnimi stranmi tretjih strank preko povezav ali drugih metod. Ponudnik nima nobenega vpliva na vsebino teh spletnih strani in zanje ni odgovoren. Poleg ponudnikovih pogojev poslovanja, veljajo tudi pogoji poslovanja nosilca vseh spletnih strani, na katere se povezujemo.


7. Varovanje osebnih podatkov in drugih gradiv

S klikom na gumb "PRIJAVI SE ZDAJ" naročnik dovoljuje ponudniku, da z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja z naročnikovimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje.

Osebni podatki naročnikov bodo hranjeni za interno obdelavo in za ponudnikove lastne promocijske namene, v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Naročnik lahko kadarkoli zahteva, da ponudnik v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati naročnikove osebne podatke za namen neposrednega trženja.

S prijavo na tečaj naročnik za neomejeno obdobje dovoljuje uporabo fotografij in posnetkov s tečajev za komercialne namene ponudnika. Če se naročnik z objavo ne strinja, mora o tem obvestiti ponudnika pred začetkom tečaja.

Osebnih podatkov ponudnik ne bo zlorabil ali posredoval tretjim osebam.

Kliknite za več informacij o varovanju vaše zasebnosti in o vaših pravicah.


8. Pristojno sodišče

Morebitne spore bodo stranke poskušale reševati sporazumno. Če sporazumno reševanje ne bo mogoče, je za reševanje sporov s pravimi osebami pristojno stvarno sodišče v Ljubljani. Za reševanje sporov s fizičnimi osebami pa je pristojno sodišče na območju katerega ima stranka stalno prebivališče.


9. Podatki podjetja in delavni čas:


Jezikovni center Bilingua

Sedež podjetja:

Super8 d.o.o., Komenskega 20, 1000 Ljubljana

Davčna številka: 42349761

Matična številka: 6175481000

Datum vpisa v sodni register: 08.06.2012

Št. sodnega registra: 2012/24048


Lokacija izvajanja tečajev:

Komenskega 19, 1000 Ljubljana (razen, ko je posebej dogovorjeno drugače)


Po telefonu smo dosegljivi vsak delavnik med 9.00 in 18.00 uro. Za sestanek ali srečanje je potrebna predhodna najava po telefonu ali elektronski pošti.

Nismo zavezanec za davek.

Pogoji veljajo od 6.4.2020.