Splošni pogoji poslovanja Jezikovnega centra Bilingua


Splošni pogoji poslovanja Jezikovnega centra Bilingua, so splošni pogoji uporabe storitev in izdelkov, ki so ponujeni na spletni strani www.bilingua.si in urejajo obligacijska razmerja med Jezikovnim centrom Bilingua (ponudnik) in fizično ali pravno osebo (naročnik). Naročnik s sklenitvijo pogodbe potrjuje, da je seznanjen z vsebino splošnih pogojev, da z njimi in vsakokrat veljavnim cenikom soglaša ter sprejema vse obveznosti iz tega naslova. Splošni pogoji poslovanja se nanašajo na vsa razmerja med ponudnikom in naročnikom, razen če se ponudnik in naročnik za posamezen primer nista pisno drugače dogovorila.


1. Plačilni pogoji

Cene, ki so navedene na spletni strani www.bilignua.si, so bruto zneski, z vključenim DDV, razen če je izrecno drugače navedeno.Za skupinske tečaje so podrobnosti o cenah storitev in gradiv navedene glede na naročnikovo izbiro jezikovnega izobraževanja. Naročnik se obvezuje plačati to ceno. Prvi obrok kupnine tečaja, v primeru mesečnih obrokov kot tudi v primeru enkratnega plačila, zapade v plačilo 3. dan po sklenitvi pogodbe ter najkasneje na dan pred 1. učno uro.

Zaradi večje preglednosti in načela enostavnosti, si ponudnik pridržuje pravico prikaza zaokroženih popustov pri objavljenih paketih. Zanemarljiva odstopnaja štejejo v škodo uporabnikov največ 0,47 % ter v prid uporabnikov največ 0,05 %. Kupnino tečaja, torej vpisnino, naročnik nakaže na podjetje Bilingua d.o.o., Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana, ki upravlja z Jezikovnim centrom Bilingua, TRR SI56 6100 0000 3746 293, odprt pri Delavski Hranilnici. Za zamujena plačila si ponudnik pridržuje pravico zaračunati zakonsko predpisane obresti.


2. Sklenitev pogodbe

Z izpolnitvijo prijavnega obrazca na spletni strani www.bilingua.si in z odkljukanjem okna “Strinjam se s splošnimi pogoji “, naročnik potrjuje, da je seznanjem s celotnim besedilom tu navedenih pogojev in da je bil nanje ob nakupu izrecno opozorjen. Oddaja prijave se zgodi s klikom na gumb "PRIJAVI SE ZDAJ" s čimer naročnik sprejema ponudnikove splošne pogoje poslovanja in da pravno zavezujočo ponudbo za naročilo na želene storitve ponudnika. Ponudnik to prijavo sprejme s poslanim elektronskim sporočilom, v katerem naročniku sporoči, da sprejema oddano prijavo naročnika. S tem dejanjem in tem dnem pogodba med ponudnikom in naročnikom stopi v veljavo. Pogodba se sklene v slovenskem jeziku in je naročniku dostopna v elektronski obliki. Rok trajanja pogodbe je enak dolžini naročenih tečajev. Naročnik prejme potrditev prijave na elektronski poštni naslov, ki ga je posredoval v spletni prijavi, skupaj z navodili za nakazilo vpisnine.

Ponudnik v primeru odpovedi s strani naročnika, po izteku 14 dnevnega roka odjave brez obveznosti, za vsako posamezno pogodbo stranki za pokrivanje manipulativnih stroškov, ki nastanejo z obdelavo prijavnega in odjavnega postopka, zaračuna 40€.

Popusti se med seboj ne seštevajo.


3. Pogoji izvajanja tečajev

Ena učna ura zajema 45 minut.

3.1. Skupinski tečaji

Ponudnik se zavezuje, da bo vse programe izvedel strokovno, v številu ur, ki so predvidene za posamezen program. Jezikovni tečaji za odrasle v primeru najmanj 6 in največ 10 udeležencev v skupini, praviloma potekajo v obsegu 33 učnih ur. Število udeležncev na tečaju se ugotavlja po plačilu prvega obroka tečajnine. Pogoji izvajanja jezikovnih tečajev se spremenijo v kolikor je v skupini manj kot 6 tečajnikov in se s spremembo vsi udeleženci tečaja strinjajo. V primeru manjšega števila udeležencev tečaja, se zaradi večje intenzivnosti, efektivnosti ter bolj individualnega pristopa obseg tečaja strni po naslednji lestvici:

Pri 5 tečajnikih v 27 učnih ur.

Pri 4 tečajnikih v 23 učnih ur.

Pri 3 tečajnikih v 20 učnih ur.

Ob vpisu na tečaj na spletni strani ponudnika si naročnik izbere željeni termin začetka jezikovnega tečaja. V primeru, da izvajalec v željenem terminu iz kakršnih koli razlogov ne more zagotoviti izvedbe izbranega tečaja, se naročniku predlaga, da se njegova prijava prenese na naslednji prvi možen termin, navadno organiziran v roku 35 dni. V kolikor se s predlogom naročnik strinja, se s tem zaveže k pristopu k novemu terminu. V primeru, da naročniku nov termin ne ustreza, je naročnik upravičen do vračila vplačane kupnine v polnem znesku. Vračilo kupnine se izvede v roku 14 dni po prejetem zahtevku za vračilo kupnine, preko elektronske pošte.

3.2. Individualni tečaji

Vsak posamezen urnik je predmet dogovora med naročnikom in vodstvom Jezikovnega centra Bilingua, ne pa učitelja. Stranka, ki se ne more udeležiti dogovorjene učne ure, mora obvestiti vodstvo ponudnika najkasneje 24 ur pred dogovorjenim terminom na mobilno telefonsko številko ponudnika 070 57 27 55, s tekstovnim sporočilom ali klicem.

Naročniku se bo zaračunala vsaka učna ura, ki ni bila odpovedana ali je bila odpovedana prepozno, razen v primeru dogodka, ki ga naročnik ni mogel predvideti. To je primer bolezni v trajanju nad 30 dni, smrt sorodnika v prvem kolenu ali obvezna službena odsotnost. Za te primere mora naročnik po navadni ali e-pošti poslati dokazilo o dogodku. Naročniku se neizkoriščene ure upoštevajo v na novo dogovorjenih terminih.

Učne ure, ki so bile plačane in neizkoriščene, lahko naročnik prepusti tretjim osebam, če o tem pisno obvesti vodstvo Bilingue.

3.3 Izobraževanja za podjetja

Pogoji, ki se nanašajo na individualno poučevanje, se nanašajo tudi na vsa izobraževanja v prostorih podjetja. Učne ure je mogoče prestaviti na enak način kot ure individualnih tečajev iz točke 3.2. Število učnih ur, ki jih podjetje zakupi za dogovorjeno obdobje, je ponudnik dolžen realizirati vse do enkrat daljšega obdobja kot je bilo prvotno dogovorjeno, kasneje pa ne več. Za neizkoriščene ure po izteku tega časovnega obdobja, naročnik ni opravičen do povračila neizkoriščenih učnih ur.

Naročnik lahko pisno odpove pogodbo pred prvo učno uro, z odpovednim rokom petih (5) delovnih dni. Povračilo kupnine za učne ure, ki so bile plačane in neizkoriščene, pri prepoznih odpovedih ni mogoče.


4. Pravica do odstopa prijave

Naročnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne sklenitve pogodbe. Za uveljavitev pravice do odstopa mora naročnik z nedvoumno izjavo po navadni pošti obvestiti podjetje Bilingua d.o.o., Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana, ali preko elektronske pošte na naslov info@bilingua.si, o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe.

V primeru odstopa mora ponudnik naročniku najkasneje v 14 dneh po vročitvi sporočila o odstopu od pogodbe vrniti izvršena plačila.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice naročnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.


4.1 Učinki odstopa od pogodbe

Če naročnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja). Tako povračilo ponudnik izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračilan naročnik ne nosi nikakršnih stroškov. Če naročnik zahteva, da se izvedba storitev začne v odstopnem roku, mora ponudniku plačati znesek, ki je sorazmeren s storitvami, opravljenimi do trenutka, ko je podjetje obvestil o odstopu od pogodbe, glede na celotni obseg pogodbe.

Odpoved pogodbe po 14 dneh od dneva sklenitve pogodbe ni več mogoča, razen v izrednih primerih kot je bolezen v trajanju nad 30 dnevi, smrt sorodnika v prvem kolenu ali obvezna službena odsotnost. V teh primerih lahko naročnik vloži prošnjo za odjavo preko e-pošte na naslov info@bilingua.si in jih bo ponudnink individualno obravnaval. Za te primere mora naročnik predložiti dokazilo o dogodku. V primeru sklenjene pogodbe na 2. paket (2 jezikovna tečaja) ali 3. paket (3 jezikovne tečaje), ob prekinitvi pogodbe, naročnik ni več upravičen do popustov, ki jih je pridobil zaradi večjega paketa, dodatno mu ponudnik ob uspešno rešeni prošnji zaračuna 40 EUR manipulativnih stroškov odjave. Naročnik ni upravičen do vračila sorazmernega deleža vplačanega zneska, v primeru, da se iz kakršnihkoli drugih razlogov, kot navedenih zgoraj, ni mogel udeležiti določenih ur. Prav tako se te ure ne prenesejo na kasnejše obdobje ali drug tečaj. Ima pa naročnik možnost, da si namesto sebe priskrbi zamenjavo, pod pogojem, da znanje nove osebe ustreza ravni skupine.


5. Seznanitev z odgovornostjo ponudnika za stvarne napake

Ponudnik se zavezuje, da bo naročniku izročil blago v skladu s predstavitvenim materialom ter pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov je napaka stvarna:

• če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;

• če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;

• če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

• če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli ponudnikovih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal ponudnik zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem. Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

Naročnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti ponudnika v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Naročnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in naročniku omogočiti, da stvar (izobraževalni program, material in podobno) pregleda. Obvestilo o napaki lahko naročnik ponudniku sporoči preko elektronske pošte na naslov info@bilingua.si. Naročnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati, da:

• odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali

• vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali

• ponovno opravi storitev ali

• vrne plačani znesek.

Pravice naročnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil ponudnika.


5.1 Omejitev odgovornosti

Vsa besedila, slike in druge vsebine, prikazane na spletnem mestu, je izbral in uredil lastnik spletnega mesta in so le informativni podatki. Lastnik kljub njihovi informativni naravi ne odgovarja za natančnost in točnost navedenih podatkov. Lastnik ali katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastajanju tega spletnega mesta, ne odgovarja za nikakršno posredno, neposredno, posebno ali naključno škodo, ki bi nastala zaradi napačnega obiskovalčevega razumevanja vsebin spletnega mesta.
 Intelektualna lastnina na spletnem mestu, z znamkami in avtorskimi deli vred, je zaščitena. Nič na tej strani ne sme biti uporabljeno ali prikazano brez uradnega dovoljenja lastnika spletnega mesta.


5.2 Povezave na spletne strani tretjih strank

Spletna stran ponudnika se lahko povezuje s spletnimi stranmi tretjih strank preko povezav ali drugih metod. Ponudnik nima nobenega vpliva na vsebino teh spletnih strani in zanje ni odgovoren. Poleg ponudnikovih pogojev poslovanja, veljajo tudi pogoji poslovanja nosilca vseh spletnih strani, na katere se povezujemo.


6. Varovanje osebnih podatkov in drugih gradiv

S klikom na gumb "PRIJAVI SE ZDAJ" naročnik dovoljuje ponudniku, da z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja z naročnikovimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje.

Osebni podatki naročnikov bodo hranjeni za interno obdelavo in za ponudnikove lastne promocijske namene, v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Naročnik lahko kadarkoli zahteva, da ponudnik v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati naročnikove osebne podatke za namen neposrednega trženja.

S prijavo na tečaj naročnik za neomejeno obdobje dovoljuje uporabo fotografij in posnetkov s tečajev za komercialne namene ponudnika. Če se naročnik z objavo ne strinja, mora o tem obvestiti ponudnika pred začetkom tečaja.

Osebnih podatkov ponudnik ne bo zlorabil ali posredoval tretjim osebam.

Kliknite za več informacij o varovanju vaše zasebnosti in o vaših pravicah.


7. Reševanje sporov

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki poskušali reševati sporazumno. Če sporazumno reševanje ne bo mogoče, je za reševanje sporov s pravimi osebami pristojno stvarno sodišče v Ljubljani. Za reševanje sporov s fizičnimi osebami pa je pristojno sodišče na območju katerega ima stranka stalno prebivališče. Ponudnik ne priznava drugih izvajalcev za izvensodno reševanje sporov, razen spletne platforme https://ec.europa.eu/consumers/odr.


8. Podatki podjetja in delovni čas:


Jezikovni center Bilingua

Sedež podjetja:

Bilingua d.o.o., Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana

Davčna številka: SI42349761

Matična številka: 6175481000

Datum vpisa v sodni register: 08.06.2012

Št. sodnega registra: 2012/24048


Lokacija izvajanja tečajev:

Koseška cesta 8, 1000 Ljubljana

Komenskega 19, 1000 Ljubljana


Po telefonu smo dosegljivi vsak delavnik med 9.00 in 18.00 uro. Za sestanek ali srečanje je potrebna predhodna najava po telefonu ali elektronski pošti.

Smo zavezanci za davek.

Pogoji veljajo od 8.3.2021.