Splošni pogoji poslovanja jezikovnega centra bilingua


Splošni pogoji poslovanja Jezikovnega Centra Bilingua, so splošni pogoji uporabe storitev in izdelkov, ki so ponujeni na spletni strani www.bilingua.si in urejajo obligacijska razmerja med Jezikovnim Centrom Bilinguo (ponudnik) in fizično ali pravno osebo (naročnik). Naročnik s sklenitvijo pogodbe potrjuje, da je seznanjen z vsebino splošnih pogojev, da z njimi in vsakokrat veljavnim cenikom soglaša ter sprejema vse obveznosti iz tega naslova. Splošni pogoji poslovanja se nanašajo na vsa razmerja med ponudnikom in naročnikom, razen če se ponudnik in naročnik za posamezen primer nista pisno drugače dogovorila.


1. Plačilni pogoji

Cene, ki so navedene na spletni strani www.bilignua.si, so neto zneski saj nismo davčni zavezanci. Za skupinske tečaje so podrobnosti o cenah storitev in gradiv navedene glede na naročnikovo izbiro jezikovnega izobraževanja. Naročnik se obvezuje plačati to ceno. Če se samouvrstitev naročnika v skupino z določeno ravnjo znanja razlikuje od dejanskega znanja naročnika, si Bilingua pridržuje pravico do prerazporeditve naročnika v ustrezno skupino, kjer se lahko pojavijo razlike v cenah.

Prvi obrok kupnine tečaja, v primeru mesečnih obrokov kot tudi v primeru enkratnega plačila, zapade v plačilo 3. dan po sklenitvi pogodbe ter najkasneje na dan pred 1. učno uro.

Zaradi večje preglednosti in načela enostavnosti, si ponudnik pridržuje pravico prikaza zaokroženih popustov pri objavljenih paketih. Zanemarljiva odstopnaja štejejo v škodo uporabnikov največ 0,23 odstotka ter v prid uporabnikov največ 0,62 odstotka.

Kupnino tečaja, torej vpisnino, naročnik nakaže na podjetje Super8 d.o.o., Komenskega 20, 1000 Ljubljana, ki upravlja z Jezikovnim Centrom Bilingua , TRR SI56 6100 0000 3746 293, odprt pri Delavski Hranilnici.

Za zamujena plačila si ponudnik pridržuje pravico zaračunati zakonsko predpisane obresti.


2. Sklenitev pogodbe

Z izpolnitvijo prijavnega obrazca na spletni strani www.bilingua.si in potrditvijo oddaje prijave s klikom na gumb "PRIJAVI SE ZDAJ" naročnik sprejema Bilinguine splošne pogoje poslovanja in da pravno zavezujočo ponudbo za naročilo na želene storitve oz. izdelke Bilingua. Ponudnik to prijavo sprejme s poslanim elektronskim sporočilom v katerem naročniku sporoči, da sprejema oddano prijavo naročnika. S tem dejanjem pogodba med Bilinguo in naročnikom stopi v veljavo.

Pogodba se sklene v slovenskem jeziku in je naročniku dostopna v elektronski obliki. Rok trajanja pogodbe je enak dolžini naročenih tečajev. Naročnik prejme potrditev prijave na elektronski poštni naslov, ki ga je posredoval v spletni prijavi, skupaj z navodili za nakazilo vpisnine.

Bilingua v primeru odpovedi s strani naročnika, za vsako posamezno pogodbo stranki za pokrivanje manipulativnih stroškov, ki nastanejo z obdelavo prijavnega in odjavnega postopka, zaračuna 40€.

Vso učno gradivo je potrebno plačati najkasneje do konca vsakega posameznega tečaja. Pogodba med stranko in Bilinguo služi kot račun. Poseben račun bo izstavljen na zahtevo stranke. Vsa prejeta plačila se obravnavajo kot plačila najstarejših neplačanih računov, razen če ni izrecno navedeno drugače.

Popusti se med seboj izključujejo.


3. Pogoji izvajanja tečajev

Ena učna ura zajema 45 minut.

3.1. Skupinski tečaji

Cene za vse objavljene 33-urne skupinske tečaje, veljajo za najmanj 6 in največ 10 udeležencev v skupini, kar se ugotavlja po plačilu prvega mesečnega obroka. Izjemoma je lahko število v skupini manjše ali večje. Če minimum ni dosežen in ni drugače dogovorjeno, se število učnih ur zmanjša po naslednjem ključu:

Za število 5 tečajnikov, se število ur zmanjša na 27 ur.

Za število 4 tečajnikov, se število ur zmanjša na 23 ur.

Za število 3 tečajnikov, se število ur zmanjša na 20 ur.

V primeru manj prijavljenih tečajnikov, se prijava prenese v naslednje obdobje tečajev, brez dodatnih stroškov mirovanja pogodbe za naročnika.

Ob vpisu na tečaj na spletni strani ponudnika si naročnik izbere željeni termin začetka jezikovnega tečaja. V primeru, da izvajalec v željenem terminu iz kakršnih koli razlogov ne more zagotoviti izvedbe izbranega tečaja, se naročnikova prijava prenese v naslednje obdobje tečajev. V primeru, da izvajalec ni zagotovil izvedbe jezikovnega tečaja v naslednjem obdobju, je naročnik upravičen do vračila vplačane kupnine v polnem znesku. Vračilo kupnine se izvede v roku 14 dni po prejetem pisnem zahtevku za vračilo kupnine.

3.2. Individualni tečaji

Vsak posamezen urnik je predmet dogovora med naročnikom in vodstvom Jezikovnega Centra Bilingua, ne pa učitelja. Stranka, ki se ne more udeležiti dogovorjene učne ure, mora obvestiti vodstvo Bilingue najkasneje en (1) delovni dan do 15. ure pred dogovorjenim terminom na mobilno telefonsko številko Bilingue +386 (0)70 572 755 s tekstovnim sporočilom ali klicem.

Naročniku se bo zaračunala vsaka učna ura, ki ni bila odpovedana ali je bila odpovedana prepozno. Učne ure, ki so bile plačane in ne izkoriščene, lahko naročnik prepusti tretjim osebam, če o tem pisno obvesti vodstvo Bilingue. Naročnik lahko pogodbo prekine z odpovednim rokom petih (5) delovnih dni. V primeru odpovedi ima naročnik pravico do vračila za vse učne ure, ki so bile plačane in ne izkoriščene. To velja za učne ure, ki bi ostale neizkoriščene po poteku odpovednega roka.

3.3. Intenzivni jezikovni tečaji

Intenzivni tečaj je omejena ponudba na deset (10) zaporednih delovnih dni, ki zajemajo skupno 30 učnih ur. Ker gre za posebno ponudbo, predhodno dogovorjenih učnih ur ni mogoče odpovedati ali preložiti. Naročniku se bo zaračunalo vse neizkoriščene učne ure.

3.4 Izobraževanja za podjetja

Največje število udeležencev v skupini je 10. Pogoji, ki se nanašajo na individualno poučevanje, se nanašajo tudi na vsa izobraževanja v prostorih podjetja. Učne ure je mogoče prestaviti na enak način kot ure individualnih tečajev iz točke 3.2.

Najmanjše število učnih ur v paketu je 40, ki se morajo izvesti v obdobju 16 tednov oz. v sorazmerno daljšem obdobu s povečanjem števila učnih ur.

Naročnik lahko pisno odpove pogodbo pred prvo učno uro z odpovednim rokom petih (5) delovnih dni. Povračilo kupnine za učne ure, ki so bile plačane in neizkoriščene, pri prepoznih odpovedih ne bo mogoče.


4. Pravica do odstopa prijave

Naročnik sme odstopiti od svoje pogodbene obveznosti v roku 15 dni od sklenitve pogodbe preko spleta brez navedbe razloga (43. člen Zakona o varstvu potrošnikov). Manipulativni stroški znašajo 40€.

Če se naročnik prijavi na tečaj osebno, odstop od prijave ni več mogoč, razen v primeru bolezni v trajanju nad 30 dni, smrti sorodnika v prvem kolenu, obvezne službene odsotnosti. Za te primere mora naročnik s priporočeno pošto poslati dokazilo o dogodku.

Naročnik odpove pogodbo s priporočenim pisnim obvestilom naslovljenim na sedež podjetja Super8 d.o.o., Komenskega 20, 1000 Ljubljana, Slovenija. Odpoved začne učinkovati, ko Bilingua v odrejenem roku prevzame priporočeno pošto. Odpovedno obdobje se začne s sklenitvijo pogodbe. Če je naročnik že začel s tečajem, pravica do odstopa ne velja. Prepozne ali neutemeljene pritožbe, ki bi nastale zaradi naročnikove neinformiranosti oz. površnosti, ne morejo biti predmet odpovednega razloga.

V primeru odstopa mora ponudnik naročniku najkasneje v 14 dneh po vročitvi sporočila o odstopu od pogodbe vrniti izvršena plačila.

Bilingua ne sprejema nobene odgovornosti za nedoseganje določenih učnih in s tečajem povezanih ciljev. Prav tako ne sprejema nobene odgovornosti za odpoved posameznih učnih ur oz. tečajev v celoti, v primeru višje sile.

Pritožbe in pripombe v zvezi z izvedbo izobraževanj ponudnik sprejema v roku 24 ur po opravljeni storitvi s priloženim računom ali predračunom in pisno obrazložitvijo. Kasnejših reklamacij se ne upošteva in na podlagi slednjih ne vrača denarja.

Naročnik ni upravičen do vračila sorazmernega deleža vplačanega zneska, v primeru, da se iz kakršnihkoli drugih razlogov, kot navedenih zgoraj, ni mogel udeležiti določenih ur. Prav tako se te ure ne prenesejo na kasnejši tečaj.

Ima pa naročnik možnost, da si namesto sebe priskrbi zamenjavo, pod pogojem, da znanje nove osebe ustreza ravni skupine.


5. Prekinitev tečaja

Naročnik lahko prekine tečaj, ki ga že obiskuje le v primeru dogodka, ki ga naročnik ni mogel predvideti. To je primer bolezni v trajanju nad 30 dni, smrt sorodnika v prvem kolenu ali obvezna službena odsotnost. Za te primere mora naročnik s priporočeno pošto poslati dokazilo o dogodku. Naročniku se vrne sorazmerni delež vplačila za ure, ki jih ni obiskal, odštejejo se manipulativni stroški v višini 40€.

Naročnika se lahko proti doplačilu že koriščenih ur, prestavi v kasnejši rok.

V primeru prekinitve tečaja zaradi drugih razlogov, plačnik ni upravičen do vrnitve sorazmernega dela plačanega zneska.

V primeru naročila 2 ali 3 tečajev hkrati, kot so v paketih ponujeni na spletni strani www.bilingua.si, ima naročnik možnost zamrznitve pogodbe za 2. ali 3. tečaj do naslednjega roka. V času mirovanja pogodbe je naročnik dolžan plačevati mesečno nadomestilo v višini 10€.


6. Povezave na spletne strani tretjih strank

Spletna stran Jezikovnega Centra Bilingua se lahko povezuje s spletnimi stranmi tretjih strank preko povezav ali drugih metod. Bilingua nima nobenega vpliva na vsebino teh spletnih strani in zanje ni odgovorna. Poleg naših pogojev poslovanja, veljajo tudi pogoji poslovanja nosilca vseh spletnih strani, na katere se povezujemo.

V primeru nakupa kupona, ne morete koristiti drugih popustov ob naročilu več tečajev v paketu.


7. Varovanje osebnih podatkov in drugih gradiv

S klikom na gumb "PRIJAVI SE ZDAJ" naročnik dovoljuje Jezikovnemu Centru Bilingua, da z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja z naročnikovimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje.

Osebni podatki naročnikov bodo hranjeni za interno obdelavo in za Bilinguine lastne promocijske namene v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Naročnik lahko kadarkoli pisno ali po e-pošti zahteva, da ponudnik v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati naročnikove osebne podatke za namen neposrednega trženja.

S prijavo na tečaj naročnik za neomejeno obdobje dovoljuje uporabo fotografij in posnetkov s tečajev za komercialne namene Jezikovnega Centra Bilingua. Če se naročnik z objavo ne strinja, mora o tem obvestiti ponudnika pred začetkom tečaja.

Osebnih podatkov ponudnik ne bo zlorabil ali posredoval tretjim osebam.

Kliknite za več informaciji o varovanju vaše zasebnosti in o vaših pravicah.


8. Pristojno sodišče

Morebitne spore bodo stranke poskušale reševati sporazumno. Če sporazumno reševanje ne bo mogoče, je za reševanje sporov s pravimi osebami pristojno stvarno sodišče v Ljubljani. Za reševanje sporov s fizičnimi osebami pa je pristojno sodišče na območju katerega ima stranka stalno prebivališče.


9. Podatki podjetja in delavni čas:

Jezikovni Center Bilingua

Sedež podjetja:

Super8 d.o.o.

Komenskega 20

1000 Ljubljana

Slovenija

Davčna številka: SI 42349761

Matična številka: 6175481000

Lokacija izvajanja tečajev

(razen, ko dogovorjeno drugače):

Komenskega 19

1000 Ljubljana

Slovenija

Po telefonu smo dosegljivi vsak delavnik med 9.00 in 18.00 uro. Za sestanek ali srečanje je potrebna predhodna najava po telefonu ali elektronski pošti.

Nismo zavezanec za davek.